NOMAS NOTEIKUMI

 

1.  Pilna inventāra rezervācija notiek pēc 100% priekšapmaksas rēķina apmaksas, ko iepriekš sagatavojam un izsūtām klientam elektroniski. Rēķina apmaksa jāveic līdz plkst. 9.00 nomas dienā vai vēlāk, par to iepriekš brīdinot iznomātāju, bet ne vēlāk kā divas stundas pirms plānotās dekoru saņemšanas.

 Rēķina sagatavošanai nepieciešams nomnieka:

Vārds Uzvārds/ Uzņēmuma nosaukums

Personas kods/Reģistrācijas Nr.

Adrese

Bankas konta numurs

Rezervācijas atcelšanas gadījumā iemaksātā avansa summa netiek atgriezta

2.Iznomātājs iznomā, un Nomnieks pieņem nomā dekoratīvā apgaismojuma dekorus, ar pavadzīmi.

3. Laika vienība nomas maksas aprēķināšanai ir 1 diena.

4. Iznomātājam ir tiesības prasīt Nomniekam iemaksāt drošības naudu uz nomas laiku, Dekoru vērtības pilnā vai daļējā apmērā. Drošības naudu Nomnieks iemaksā skaidrā naudā Iznomātāja kasē vai ar bankas pārskaitījumu.

5.  Nomnieks atgriež Dekorus Iznomātājam tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kādā Dekori tika saņemti, izņemot nomas laikam atbilstošu mehānisku nodilumu.  Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības segt radušos zaudējumus no drošības naudas.

6. Ja Nomnieks nav atgriezis Dekorus pavadzīmē noteiktajā laikā, Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt drošības naudu.

7. Dekoru izņemšana noteikta līdz plkst. 16.00, dekoru atgriešana noteikta līdz plkst. 11.00, pavadzīmē norādītajā datumā. Par citiem pieņemšanas-nodošanas termiņiem jāvienojas ar Iznomātāju.

8. Ja Dekori netiek atgriezti noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Nomnieks turpina izmantot Dekorus un nomas maksa tiek aprēķināta par katru kavējuma dienu.

9. Kompensācija par neizmantoto nomas laiku, nododot Dekorus pirms noteiktā nomas termiņa beigām, netiek izmaksāta.

10. Ja Nomnieks ir izpildījis šos nomas noteikumus, Iznomātājs atmaksā drošības naudu pilnā apmērā.

11. Ja Dekori nomas laikā ir bojāti, iet bojā, tiek pazaudēti vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar Dekorus atgriezt, Nomnieka vainas dēļ vai bez tās, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar pavadzīmē norādīto Dekoru vērtību.

12. Nomnieks nedrīkst veikt Dekoru remontu vai jebkādā citā veidā iejaukties Dekoru tehniskajā stāvoklī.

13. Iznomātājs nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Nomniekam vai trešajām personām Dekoru lietošanas laikā Nomnieka, trešo pušu  vai Nepārvaramas varas vainas dēļ.


Adam Decolight Latvia veic personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

0